Onderzoek

Als het thuis, op school of met vrienden niet helemaal goed loopt is het soms niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Of wanneer ouders/ leerkrachten op zoek zijn naar handelingsadviezen voor thuis of school is het raadzaam om orthopedagogisch onderzoek te laten doen.

Intelligentie onderzoek

Een intelligentieonderzoek, ofwel IQ-test, geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden van uw kind. Wij werken met de WISC-III  en de SON-R 6-40 test. De WISC-III is de meest betrouwbare intelligentietest, bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. De WISC-II is een betrouwbare en valide toets. Deze IQ-test kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden,  zoals second-opinion onderzoek bij tegenvallende resultaten op de Cito-eindtoets of als schoolkeuze onderzoek. Tevens wordt deze toets vaak gebruikt bij tegenvallende leerresultaten van kinderen. En tot slot kan dit onderzoek gebruikt worden als hulpmiddel bij het afstemmen van de juiste manier om met uw kind om te gaan. Het onderzoek geeft een goed beeld van de totale capaciteiten van uw kind. De SON-R is een niet-verbale intelligentietest waarbij het niet nodig is gesproken of geschreven taal te gebruiken.

Vanaf januari 2019 zullen wij gaan werken met de nieuwste intelligentietest de WISC-V.  Deze test verschilt behoorlijk van de WISC-III. Op deze test is lang gewacht en we zijn dan ook erg blij dat Pearson deze test op de markt heeft gebracht. De vorige versie van deze intelligentietest ging uit van de theorie van Wechsler. Intelligentie wordt hierbij beschouwd als een algemeen, globaal vermogen. Wechler onderscheidt daarbij de verbale en performale schaal, voor taal en handelen. De WISC-V is gebaseerd op nieuwe inzichten en heeft een andere theoretische basis, het CHC-model. De structuur verandert daardoor en er wordt gewerkt met indexen in plaats van schalen.

Meer over het CHC-model

Neuropsychologisch onderzoek

Soms is bepaald gedrag van een kind niet goed te snappen. Of weten we dat een kind last heeft van aandachtsproblemen, maar niet precies welke aandacht functies voor problemen zorgen. Of uw zoon of dochter heeft een geheugen als een olifant, maar een aantal opdrachtjes achter elkaar kan hij/zij niet onthouden. Met neuropsychologisch onderzoek proberen wij zo zorgvuldig mogelijk de cognitieve functies in kaart te brengen. Voorbeelden van die functies zijn: geheugen; aandacht; werktempo; waarneming; taal en spraak; ruimtelijk inzicht; planningsvaardigheden etc. Informatie over deze functies draagt bij aan een advies gericht op uw kind en zijn sterke en zwakke kanten.

Sociaal emotioneel onderzoek

Als kinderen niet lekker in hun vel zitten kunnen ze last hebben van hoofd- of buikpijn of ze zijn snel van slag en/of piekeren veel. Andere kinderen hebben moeite om vriendjes te maken of te houden. Weer anderen hebben moeite om met gevoelens van angst, boosheid of verdriet om te gaan. Ook kunnen ze erg onzeker zijn en hebben ze weinig zelfvertrouwen. In dit soort situaties kan het zinvol zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling te laten onderzoeken. Zo kan nagegaan of de sociaal-emotionele problemen die je kind ervaart of die jij als ouder/leerkracht bij je kind ziet normaal zijn voor diens leeftijd en ontwikkelingsfase.

Faalangstonderzoek

Als er vermoedens zijn van faalangst bij uw zoon of dochter kan er een faalangst-onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek meet prestatiemotivatie en zowel positieve als negatieve faalangst, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, en sociale wenselijkheid.  Tevens kan het zelfbeeld (positief of negatief) worden gemeten. Faalangst-onderzoek kan eventueel plaatsvinden in combinatie met een intelligentieonderzoek

Observatie op school

Als uw kind in de schoolsituatie problemen vertoont op gedragsmatig gebied, kan het wel eens goed zijn om het kind te observeren in deze specifieke situatie. Je krijgt dan een beeld van hoe een kind functioneert in deze omgeving. Ook krijg je inzicht in actie-reactie ten opzichte van andere kinderen, leerkracht, etc. Naar aanleiding van de observatie wordt er een ABC-analyse gemaakt over het gedrag van het kind. Hierbij worden de oorzaken, het gedrag zelf en de gevolgen van het gedrag beoordeeld. De observatiegegevens worden vertaald naar handelingssuggesties.

Didactisch onderzoek

Merk je dat je kind op school niet laat zien wat het kan? Is je kind thuis anders dan op school? Gaat je kind met tegenzin naar school? In het didactisch onderzoek vergelijken we de prestaties van uw zoon of dochter met die van leeftijdgenoten en wordt zichtbaar of er sprake is van een achterstand of voorsprong. Naast het bepalen van het beheersingsniveau op de verschillende leergebieden, kijken we in een didactisch onderzoek naar de werkaanpak tijdens het lezen, spellen of rekenen.

Dyslexie onderzoek

Als uw zoon of dochter na veel oefenen en extra begeleiding thuis en op school geen vooruitgang laat zien op het gebied van lezen en/of spellen, kan er besloten worden om te onderzoeken of er sprake is van Dyslexie. Er kan eerst een dyslexie screeningtest gedaan worden, of direct een dyslexieonderzoek.

Dyscalculie onderzoek

Als het uw kind niet lukt om al het geleerde vast te houden en toe te passen op het gebied van rekenen, kan er besloten worden om te onderzoeken of er sprake is van Dyscalculie. Ook hier kan eerst gekozen worden om een dyscalculie screeningtest te doen, of direct een dyscalculie-onderzoek.

Neem direct contact op

info@leerzo.nl
Tessa van Schie: 06-51788788
Suzette de Bruijn: 06-28950218

Leer Zo Amsterdam Zuid
Olympiaplein 96
1076 AJ Amsterdam